Thursday, March 8, 2018

மராமரம்தூண்சிற்பம்: திருஇந்தளூர்
கம்பராமாயணம்
கிட்கிந்தா காண்டம்
மராமரமப் படலம்வள்ளல் இந்திரன் மைந்தற்கும்,
     தம்பிக்கும் வயிர்த்த
உள்ளமே என, ஒன்றின் ஒன்று
     உள் வயிர்ப்பு உடைய;
தெள்ளு நீரிடைக் கிடந்த
     பார் சுமக்கின்ற சேடன்
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து
     கீழ் போகிய வேர;(பாற்கடல் கடைந்து கிடைத்த அமுதத்தை தான் உண்ணாமல் பிற தேவர்களுக்கு அளித்த) வள்ளலான இந்திரனின் மகனான வாலிக்கும் அவன் தம்பி சுக்கிரீவனுக்கும் உள்ளத்தே வளர்ந்த பகைமை (வயிரி~பகைவன்) போன்ற ’வயிரம் பாய்ந்த’ (அந்த ஏழு ஆல) மரங்களின் வேர்கள், தெளிய பாற்கடலில் கிடந்து இவ்வுலகைச் சுமக்கும், வெண்மையான படமுடைய ஆதிசேஷன் குடைந்து கீழ ஊர்ந்து சென்ற இடத்தே (அத்தனை ஆழமாக) பாய்ந்தவை.

Monday, March 5, 2018

I Love You Daddy

“…in general, the young have the kindness to conceal the facts from those to whom they would cause pain. Writers who proclaim the facts are thought by the old to be libelling the young, though the young remain unconscious of being libelled.”
- Bertrand Russell, Marriage and Morals

In his 2015 stand-up special, ‘Live at the Comedy Store’, Louis CK has a routine where he speaks about parents dealing with their teenage daughters’ impending sexual awakening.

In that routine, Louis ribs his fellow parents who are overwrought with anxiety at having to deal with the topic. He excepts himself from the predicament by claiming that the answer to ‘what should the parent's role be?’ is‘nothing’: “Not advisory, supportive. Just stay out of it.”

He delivers the lines with his signature style of apparent spontaneity.  It is this specific aspect of his art, along with his stand-apart histrionics that elicit the laugh here, without actually resolving the conflict in the joke’s set-up.

Thursday, March 1, 2018

ஸ்தாபக பாஷ்யம்

மழித்தலை நாழி அரிசிக்கே 
உழைத்தலை ஓர்நாள் திமிறி
ஒழித்திடின் ஏதும் இங்கே
பழுதிலை, மாறாய் மருகா

தழும்புகள் கிளறும் மனதை

நழுவிட விடுதல் ஒன்றே
வழுஅதை இழுத்துப் பற்றி
தழுவியே வாழ்வை ஓட்டு

Thursday, February 22, 2018

My Problem with Woody Problem-ers


All people know the same truth. Our lives consist of how we choose to distort it.- Woody Allen (Deconstructing Harry)

The venerable A.O.Scott of the New York Times has been writing a series of hand-wringing articles about Woody Allen, of which this is the one. Scott's opinion on Allen's so called later works is as superficial as it is widespread. But it is disappointing because Scott has often been reasonable perceptive in his film assessment, a rarity cherished by the likes of me - fans of Allen who lack the articulation to elaborate why he is an artist who speaks to us like noone else does.
It is disappointing because Scott has actually not done what he postures to have done.


Wednesday, February 21, 2018

கொம்போ றெக்கையோநுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று

Thursday, January 25, 2018

சால்பு


இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு (987)
this is we have read.

Its more famous cousin KuRaL 'merely' encourages to rise above reciprocity. In fact, that kuRaL prescribes 'shame the other with kindness' as a punishment.
But, சால்பு is made of sterner stuff than that.
This kuRaL makes good behaviour absolutely incumbent upon one who aspires for சால்பு.

Monday, December 11, 2017

எண்ணிலாத முன்னெலாம்

முன்பு இருந்ததோர் காரணத்தாலே
மூடரே, பொய்யை மெய் எனலாமோ?
முன்பு எனச்சொலும் காலம் அதற்கு
மூடரே, ஓர் வரையறை உண்டோ?
முன்பு எனச்சொலின் நேற்றும்  முன்பேயாம்
மூன்று கோடி வருடமும் முன்பே;
முன்பிருந்தது எண்ணிலாது புவிமேல்
மொய்த்த மக்கள் எலாம் முனிவோரோ?