Posts

ஶிவஸ்துதி

Image
இக்ஷுஹ்தனு மோஹஷர மத்ஸ்யத்வஜ தஹன தக்ஷஶிர நாஶவிர பத்ரபய ஹரண பக்ஷிகுல ராஜபதி நித்யமன ஶயன வ்ருக்ஷகுரு வேதஃபல நிஶ்சலன  நடன வகை: கலிவிருத்தம் சந்தம்: தானனன தானனன தானனன தனன பொருள் கரும்புவில்லும்  காமபாணமும்  மீன்கொடியும்  கொண்டவனை எரித்தோனே தக்கனது தலையை   அறுத்த வீர* பத்ர(உருவானவனே)   அச்சம் களைபவனே பறவை அரசனான   கருடனின் தலைவனான  திருமாலின் மனதில்   நீங்காது உறைபவனே ஆலமரத்தடி குருவே (தக்ஷிணாமூர்த்தி)   வேதப்பயனே தன் அகத்தே அசைவில்லாது   (ஊழிக்கூத்து) ஆடுபவனே * வீர --> விர (குறைத்தல் விகாரம்) அலகிடல் இக்/ ஷுத/னு           மோ/ஹஷ/ர           மத்ஸ்/ யத்/ வஜ          தஹ/ன தக்/ஷஶி/ர                      நா/ஶவி/ர                பத்/ரப/ய                      ஹர/ன பக்/ஷிகு/கல                     ரா/ஜப/தி                 நித்/யம/ன                 ஶய/ன வ்ருக்/ஷகு/ரு                 வே/தஃப/ல            நிஶ்/சல/ன              நட/ன வாய்ப்பாடு:  கூவிளங்காய்  கூவிளங்காய்  கூவிளங்காய் புளிமா அடிக்கு 15 எழுத்துக்கள் (ஒற்று நீக்கி)  (ஓரளவு) தனித்தமிழில் கன்னற்சிலை ஐம்பூங்கணை வாளைக்கொடி கண்தீப்பட வெரித்தோ

39

Lines On Facing Forty                                  by Ogden Nash I have a bone to pick with Fate. Come here and tell me, girlie, Do you think my mind is maturing late, Or simply rotted early? 37 ,  36 ,  34 ,  32 ,  31 ,  30 ,  29 ,  28 ,  27 ,  26

திருவல்லிக்கேணி

  எழுசீர் விருத்தம் சந்தம் : தனாதன தனாதன தனாதன தனாதன    தனாதன தனாதனத் ...... தனதான   திருவல்லிக்கேணி   கராகது வயானையி நிராதர வுதீரசு  டராழியெ றிதூயவன்  புவிமீட்ட வராகன துமாற்றல னிமூத்தன துகூற்றைக  விராசனி வனாற்றல தனைக்காண                   மராமர மொரேழுபு குவாளிவி டுராமனொ  டுபார்த்தன துசாரதி யயுமாதி     அராவணை யிலாணழ கநீள்வடி வுமேவுப  தியேதவ னிமீதினில் இதுபோல      பதம் பிரித்து   கரா கதுவ யானையின் நிராதரவு தீர   சுடராழி எறி தூயவன்      புவிமீட்ட வராகனது மாற்றலனின் மூத்தனது கூற்றை   கவிராஜன் இவன் ஆற்றல் அதனைக்காண மராமரம் ஒரு ஏழு புகு வாளி விடு ராமனொடு   பார்த்தனது சாரதியையும் ஆதி அராவணையில் ஆணழகன் நீள் வடிவு   மேவுபதி ஏது அவனிமீதினில் இது போல     கஜேந்திர வரதர்    நரஸிம்ஹர்   ஶ்ரீராமர்   பார்த்தஸாரதி   ரங்கநாதர் விளக்கம் கரா கதுவ யானையின் நிராதரவு  தீர   சுடராழி எறி தூயவன்   கரா: முதலை முதலை (காலைக்) கவ்வ (துயருற்ற) யானையின் ஆதரவற்ற நிலை தீரும் வகை சுடரொளி வீசிய தூயவனான வரதனை   புவிமீட்ட வராகனது மாற்றலனின் மூத்தனது கூற்றை பூமாதேவியை மீட்டெடுத்த வராஹனது எதிரியான ஹிரண்யாக்ஷனின் மூத்த ஸஹோத

சிவராத்திரி 2022

Image
வண்டிலங்கு   குழல்   கெண்டையொத்த   விழி   பெண்டமைந்த   விடம்             மருள்தீர பண்டிலங்கை   பதி   வண்டிடப்பு   யமும்   தண்டிருப்ப   தியில்                      பழுதாக     அண்டமுய்ய   விடம்   உண்டமர்ந்த   கறை   கண்டவுந்த   னரு                          ளெமைசேர   உண்டெமெக்கு   பகை   எண்டுரைப்ப   ரிலை   எண்டிசைக்   கரியுங்                        கரியாமே     வகை : எழுசீர் விருத்தம்     பதம் பிரித்து:   வண்டு இலங்கு   குழல்   கெண்டை ஒத்த   விழி   பெண்டு அமைந்த   இட ம்                    மருள்தீர பண்டு இலங்கை   பதி   வண் திடப் பு யமும்   தண் திருப்ப   தியில்                              பழுது ஆக     அண்டம் உய்ய   விடம்   உண்டு அமர்ந்த   கறை   கண்ட! உந்த ன்   அரு ள்                          எமை சேர   உண்டு எமக்கு ப்   பகை   எண்டு உரைப்ப ர்   இ(ல்)லை   எண் திசைக்   கரியும்                               கரியாமே     பொருள் வண்டு மொய்க்கும் (பூங்) குழலும் ,  கெண்டை மீனைப் போன்ற விழி யும் உள்ள பெண் அமைந்த இட ப்பாகம், அடைந்த மரு ட்சியைக் நீக்குமாறு  (அம்மருட்சிக்குக் காரணமான)  பண்டு (முன்பொரு

சங்கர விருத்தம்

Image
  Following the principle of, have blog, will archive: மந்தனர் அலங்கல் வாட மறைகளை அளவை என்னா அந்தகர் வளமை தேய அறுவகை சமயம் மீள சந்திரன் கதிரோன் மாட்சி சரியவே உதித்தார் போல இந்தியத் திருநா டெங்கும் இவர்பதம் பதித்த வாரே தர்க்கவாதத்தில் மந்தன மிஸ்ரரின் மாலை வாடும்படியாக அவரை (யும் அதன் வழி மீமாஸத்தையும்) வென்றார் வேதங்களை ப்ரமாணமாக ஏற்க மறுத்த, தத்துவார்த்த பார்வை குன்றியோரின் (ஶ்ரமணர், பௌத்தர், லோகாயதர் போன்றோர்) ஆளுமையை குன்றச் செய்த்கார் ஷண்மதத்தை மீட்டார் கதிரவன் சாய, ஒளிமங்கி இருள் ஏறும் காலத்தே மதி (கதிரவனின் ஒளி வாங்கி) ஒளிபாய்ச்சி மீட்பது போல இந்தியத் திருநாடெங்கும் (சங்கரர்) கால் தடம் பதித்தார் (மந்தகதி எய்திய வேதகதியை மீட்டார்) 

நடுவு நிலைமை

Image
சிதிலமாய் போகுதிந்த சீர்மிகு தேசமென்பார் மதிலமர் பூனைபோலே அமர்ந்திடல் ஆகாதென்பார் பதிலிட வேண்டும்இதுவோர் சரித்திரக் கணமாமென்பார் இதிலுமே மௌனம்காத்தால் இளித்திடும் வேஷமென்பார் "'முதலிலே எல்லாம்நன்றாய் இருந்ததே பின்னர்நீசர் கதலியில் ஊசிபோல புகுந்ததாய்' சொல்லும்கதைகள் எதிலுமோர் பேதமுண்டோ?" எனவொரு கேள்விதோன்றின் அதிலுறை உண்மைதன்னை மன்றிலே உரைத்தலாகா வகை: கலி-விருத்தம் No pun intended.

From Each

Image
  This post got me - rather tangentially - thinking of a poem by the Soviet  children's poet Sergei Mikhalkov. You're going to have to read a bunch of irrelevant ramblings before you can read the poem at the end of the post.  The book is slightly older than me. A hand-me down from a family friend. Preserved atypically carefully by me to hand-down. The 'tone' of the poems and stories from the Soviet stand out so distinctly. They are fun without being didactic. But they are consciously infusing a certain 'spirit' that runs through as a theme. In some ways that feels more 'complete' than the (understandable) Indian anxiety to ensconce in a tradition or devolve(!) to absurd fun.  I was conversing with a cousin of mine a few days back about just how much Indian childhood, of a certain kind, was infused with so much knowledge of Soviet. I used to get the Soviet children's monthly MISHA by book-post . There used to even be section where the same crossword