Friday, March 17, 2017

என்றும் பாடம்


ஐயம் புகினும் செய்வன செய்
Even when in doubt
Do what you gotta do

No comments:

Post a Comment

ஆரினிக்கடைவர்

காசிம் புலவர் எழுதிய  நபிகள் திருப்புகழில்: முக்குற்றம கற்றித் தெருளருள் வற்கக்கடல்    புக்கிப்  பலவுயிர் வித்துக்கொரு மு...