என்றும் பாடம்


ஐயம் புகினும் செய்வன செய்
Even when in doubt
Do what you gotta do

Comments

Popular posts from this blog

கீசக வதம்

போதும்

EXT - DAY (Kinda)