Monday, March 13, 2017

ஹோலி
தன்முன் எதிர்படும் மங்கைக் கிலியுற  
வண்ணம் பூசிடும் அயலானே

கன்னற் சிலையவன் அங்கம் எரிபட 
இந்நாள் நுதல்விழித் தரனாரே

(தாராசுரம்)

No comments:

Post a Comment

ஆரினிக்கடைவர்

காசிம் புலவர் எழுதிய  நபிகள் திருப்புகழில்: முக்குற்றம கற்றித் தெருளருள் வற்கக்கடல்    புக்கிப்  பலவுயிர் வித்துக்கொரு மு...