நெருக்கம்அன்று இவு ப்ரூஸ் என்னோடுதான் இருந்தான். மாடுத்திருந்தான். ரியைதாசொல்வும் சொன்னான். "அன்று அத்னை நெருக்மாக இருந்போது கூட உன்னிமுள் ரியாதை ணர்ச்சி போவில்லை எனக்கு. வினோமாக இருக்கிது"

"அது ஸ்ட்ராட்ஃபோர்டின் கிமை. நாத்தில் ஒஃபீலியா வேஷம் போட்டால், நித்தில் செத்துப்போய் விமுடியாது"

"உனக்கு கேலி செய்தே இரண்டாது இயல்பாகி விட்து" என்று மல்லாந்து த்த்தைப் பார்த்துக் கொண்டே சொன்னான் அவன்.

தி.ஜானகிராமன் (மரப்பசு)


Comments

Popular posts from this blog

கீசக வதம்

போதும்

EXT - DAY (Kinda)