தீதும் நன்றும்

Another lazy post to keep the ball rolling.

Whenever I think of the word responsible, I can't help think of the word 'held' preceeding it.

Cassius:
The fault, dear Brutus, is not in our stars
But in ourselves, that we are undelings
Julius Caesar (I, ii, 140-141)On his deathbed after a valiant fight Jataayu briefly reassures Rama - who is seething with rage at all the Gods who were mute spectators when Ravana abducted her. But then his rage is after all at his own folly for following மாயமான். Even if it is indeed a golden deer (which it is so not) what use do you have for it, asked Lakshmana (காரியம் என்னை ஈண்டுக் கண்டது கனக மானேல்). But he ignored the counsel and brought the mess upon himself

வம்பு இழை கொங்கை வஞ்சி வனத்திடை தமியள் வைக
கொம்பு இழை மானின்பின் போய் குலப்பழி கூட்டிக்கொண்டீர்
அம்பு இழை வரிவில் செங்கை ஐயன்மீர் ஆயும்காலை
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ


And that's why I prefer determinism to free-will any day of the week

Comments

Popular posts from this blog

கீசக வதம்

போதும்

EXT - DAY (Kinda)