Thursday, February 19, 2009

Arbeit Macht Frei

Work is the curse of the drinking class - Oscar Wilde

திங்கள் விடிந்தால் காதைத் திருகி
இழுத்துக் கொண்டு போகிறது
-Gnanakkoothan

It's good to have land - Stewie Griffin

No comments:

Post a Comment

ஆரினிக்கடைவர்

காசிம் புலவர் எழுதிய  நபிகள் திருப்புகழில்: முக்குற்றம கற்றித் தெருளருள் வற்கக்கடல்    புக்கிப்  பலவுயிர் வித்துக்கொரு மு...